ДНЗ ”Ромашка”, Дмитрівка
Бердянський район, Запорізька область

Методична панорама

Головні завдання методичної роботи ДНЗ

 • підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
 • вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
 • сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою;
 • підтримка ділового тонусу педагогів;
 • стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
 • створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.

 

ПРОГРАМА, ЗА ЯКОЮ МИ ПРАЦЮЄМО

Програма розвитку дитини дошкільного віку «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ»

Мета програми  - реалізація оптимального комплексу виховних і навчальних функцій та змістовних напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей віком від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно- зорієнтованого та ціннісного підходу.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання, відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти, реалізації змісту Базового компоненту. 
 

 

 

КОМПОНЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ 


«Щоб дати дитині іскорку знань, педагогові потрібно ввібрати ціле море світла»

                                                                                                                                                     В.О.Сухомлинський

Ці слова видатного педагога надихають на творчий пошук, активізацію потужного потенціалу для розвитку та розкриття особистісних і професійних якостей педагогів, стимулювання їх до усвідомлення необхідності дієвості та самовдосконалення. Розуміючи потреби часу, педагогічний колектив має працювати в постійному творчому пошуку унікальних прогресивних методик, технологій, знаходити оптимальні шляхи розв’язання освітніх завдань.

Методичний кабінет є "двигуном роботи" дошкільного закладу,що акумулює кращий досвід колективу. У методичному кабінеті зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, кращі зразки конспектів занять, свят, розваг, вони систематизуються за основними розділами програми. У кожному розділі матеріали добираються за віковою групою відповідно до програмних завдань. Постійно організовується виставка новинок методичної літератури.Організовує методичну роботу з педагогічними кадрами дошкільного закладу завідувач, вирішуючи основні напрями діяльності колективу, серед яких обов’язковим є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, забезпечення розвивального середовища і створення оптимальних умов для особистісно-орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості дитини. Методична робота – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

Форми методичної роботи в ДНЗ з педагогами:

Колективні:

інструктивно-методичні наради, педагогічні ради, педагогічні читання, теоретичні семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

методичні об'єднання вихователів дошкільних груп, робота творчих груп, консультації.

Індивідуальні:

Наставництво, самоосвіта, взаємовідвідування, робота над проблемними питаннями, атестація.

Напрямки методичної роботи в ДНЗ:

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • стимулювання творчого потенціалу;
 • підвищення педагогічної культури вихователів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • ування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.форм

Принципи методичної роботи в ДНЗ:

 • гуманізм, демократизм;
 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • допоміжно-регульований контроль;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • оденна допомога;
 • випереджальний характер методичної роботи.

Методична робота в сучасному дошкільному закладі сьогодні має бути:

 • організована на якісно новому рівні
 • відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);
 • мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);
 • базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;
 • будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).

Читайте також:

Методичні рекомендації

Завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства

Впровадження сучасних інноваційних технологій в організацію освітньо-виховного процесу ДНЗ

Пошуково-дослідницька діяльність

Логін: *

Пароль: *