ДНЗ ”Ромашка”, Дмитрівка
Бердянський район, Запорізька область

Статут

Дмитрівського дошкільного навчального закладу (ясел – садку)
«Ромашка» загального типу ДмитрівськоЇ сільської ради

I. Загальні положення

 1. Дмитрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» загального типу комунальної власності Дмитрівської сільської ради Бердянського району Запорізької області (далі - дошкільний заклад) діє на підставі Статуту, затвердженого власником за погодженням з відділом освіти Бердянської районної державної адміністрації. Юридична адреса дошкільного закладу: 71153, вул. Молодіжна, будинок №21, село Дмитрівка, Бердянський район Запорізька область, телефон 94-5-57.
 2. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка.

1.3.Засновником дошкільного закладу є Дмитрівська сільська рада, Бердянського району Запорізької області. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням i матеріалами, організовує будівництво i ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 1. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
 2. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні дітей дошкільного віку, створенні умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
 3. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
 • збереження та зміцнення фізичного i психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей України, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;
 • формування умінь i навичок, необхідних для навчання в школі;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї та надання їй консультаційної допомоги.
 1. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення i здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням про дошкільний заклад та даним статутом.
 1. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством i державою за:
 • реалізацію головних завдань, визначених Законом Украни «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти в обсязі державних вимог щодо її змісту, рівня i обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
 1. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Комплектування дошкільного закладу.

 1. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові та різновікові).
 2. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку. Можливе функціонування чергових груп.

Наповнюваність груп дітьми становить:

 • раннього віку - 15;
 • дошкільного віку - 20;
 • різновікові - 15;
 1. Зарахування дитини в дошкільний заклад здійснюється при наявності вільних місць або за чергою, якщо така існує.
 2. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно надати:
 • заяву батьків або oci6, які їx замінюють;
 • медичну довідку про стан здоров'я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення дитини;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • довідку про призначення пільг з Управління пpaцi та соціального захисту населення для встановлення батьківської плати.
 1. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разіїї хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або oci6, які їx замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
 2. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:
 • за бажанням батьків або oci6, які їx замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;
 • коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їx замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
 1. Термін письмового повідомлення батьків або ociб, які їx замінюють, про відрахування дитини - за 10 календарних днів.
 2. В дошкільному закладі може працювати консультаційний пункт з актуальних проблем розвитку дитини та підготовки до школи дітей, які не відвідують дошкільний заклад

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу.

 1. Режим роботи дошкільного закладу встановлюється засновником (Дмитрівською сільською радою) в залежності від потреб батьків та інших причин.

ІV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі.

 1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року. 3 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
 2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний piк та період оздоровлення.
 3. План роботи закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу, погоджується з відділом освіти Бердянськї райдержадміністрації . План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Бердянською районною санітарно- епідеміологічною станцією.
 4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання i виховання дітей. Можливе навчання i виховання дітей раннього віку російською мовою.
 5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, навчально- методичних посібників, затверджених МОН України.
 6. Дошкільний заклад працює за Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку.
 7. Дошкільний заклад за бажанням батьків, на підставі угоди може надавати платні додаткові освітні послуги відповідно наказів Міністерства освітні України, Мінстерства фінансів України, Міністерства економіки України №383/239/131 від 27.10.1997р.

V. Організація харчування в дошкільному закладі.

5.1.Організація та відповідальність за харчування дітей у дошкільному закладі покладається на власника - Дмитрівську сільську раду та керівника дошкільного навчального закладу.

5.2.Порядок забезпечення продуктами харчування встановлено відповідно термінів їх реалізації, кількості дітей та санітарно-гігієнічних правил i норм. Закупівля продуктів харчування та продовольчої сировини проводиться у населення та в спещалізованих підприємствах.

 1. Харчування дітей у дошкільному закладі здійснюється відповідно до примірного десятиденного меню.
 2. В дошкільному закладі встановлено триразове харчування дітей.
 3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжi, санітарним станом харчового блоку, правильністю зберігання, дотримання строків реалізації продуктів покладається на медичний персонал дошкільного закладу та його керівника.
 4. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на відділ освіти Бердянської районної державної адміністрації та на Бердянську районну санітарно-епідеміологічну станцію.

VI. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу.

6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками Дмитрівської дільничної лікарні на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям України” від 29.11.2002 №434 та старшою медичною сестрою дошкільного закладу.

  6.2.Медичний персонал дошкільного закладу здійснює:

 • мониторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організацію i проведения медичних оглядів, у тому числі, поглиблених i профілактичних;
 • контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням рацюнального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль за фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведения санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків, працівників закладу.

  6.3.Дошкільний заклад надає приміщення i забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу під час проведения поглиблених та профілактичних оглядів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є:

 • діти дошкільного віку;
 • педагогічні працівники (керівник, вихователі, музичний керівник та iншi педагогічні працівники), медичний працівник, помічники вихователів;
 • фізичні особи, які можуть надавати освітні послуги у галузі дошкільної освіти;
 • батьки або особи, які їх замнюють.

7.2.3а ycпixи в роботі встановлюються такі форми морального заохочення: нагородження грамотами відділу освіти Бердянської райдержадміністрації, районної ради, районної адміністрації, управління освіти i науки Запорізької облдержадміністрації, званням «Відмінник освіти України» та матеріальне заохочення відповідно до ст.57 Закону України „Про освіту”.

7.3Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного i психічного насильства, принижения її гідності;
 • здоровий cпociб життя.

7.4.Права батьків або oci6, які їх замінюють:

 • обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати i бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу з питань навчання, виховання дітей;
 • звертатися до відділу освіти Бердянської райдержадміністрації з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріальної бази закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних i судових органах законні інтереси своїх дітей;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • заслуховувати звіти завідувача та вихователів дошкільного закладу про роботу у групах.

7.5.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • поважати гідність дитини;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків;
 • виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, до народних традицій i звичаїв;
 • виховувати у дітей дбайливе ставлення до довкілля;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • особисто передавати дитину педагогу та забирати її з дошкільного закладу, не передовіряючи дитину неповнолітнім та стороннім особам.

7.6Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо - кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), забезпечують результативність та якість роботи, а також стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні та iншi працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу керівником ДНЗ відповідно до ст.31 Закону України „Про дошкільну освіту”.

7.7 Педагогічшні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів i засобів роботи з дітъми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь в методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльшсть яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати Статут дошкільного навчального закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови Колективного трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської мopaлi, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • співпрацювати з сім'єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання i виховання дітей;
 • брати участь у робот1 педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва.

7.9.Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне i психічне здоров'я вихованців згідно з законодавством.

7.10.  Працівники дошкільного навчального закладу відповідно до ст. 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.11..Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на 5 років відповідно до Типового положения про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти i науки України.

7.12.Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують вимоги посадової інструкції, інструкції з охорони праці, умови Колективного договору, або за результатами атестайії не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. Управління дошкільним закладом.

8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється Дмитрівською сільською радою та відділом освіти Бердянської райдержадміністрації.

8.2Керівництво дошкільним закладом здійснює його керівник, який призначається та звільняється з посади відділом освіти Бердянської

райдержадміністрації відповідно до ст.31 Закону України „Про дошкільну освіту” за погодженням з власником - Дмитрівською сільскою радою.

8.3.На посаду керівника приймається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.4.Керівник дошкільним закладом:

 • здійснює керівництво i контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;
 • несе відповідальність за організацію діяльності закладу;
 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
 • діє від iменi закладу, представляє його в державних та інших органах, установах i організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного навчального закладу i відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;
 • складає штатний розпис за погодженням iз Дмитрівською сільською радою та відділом освіти БРДА;
 • організує додаткові послуги спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
 • контролює організацію харчування i медичного обслуговування дітей;
 • затверджує Правила трудового внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом, інструкції з охорони праці;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм i правил охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей i працівників;
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту i обсягу;
 • контролює відповідністъ застосовуваних форм, методів i засобів розвитку, виховання i навчання дітей ix віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям i потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу; різні
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу закладу та батьків або ociб, які ix замінюють.

8.5.Постійно діючим колегіальним органом управління дошкільним навчальним закладом є педагопчна рада закладу. До складу педагогічної ради входять yci педагогічні працівники дошкільного закладу, медичні працівники, голови батьківських комітетів. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені з правом дорадчого голосу представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідуюча дошкільним закладом.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • затверджує план роботи дошкільного закладу на навчальний рік;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої iніціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою i, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

8.6.0рганом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори (конференція) колективу та батьків або ociб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік (за необхідністю - частіше). Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів i голову, встановлюють строк їx повноважень;
 • заслуховують звіт керівника, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку відкритим голосуванням;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарчої діяльності дошкільного закладу; основні
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи i розвитку дошкільного закладу.

8.7. У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу i батьків або ociб, які їх замінюють, засновника, спонсорів та інші.

Рада дошкільного навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • поповнення й використання бюджету закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального i матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • погоджує зміст i форми роботи з педагогічної освіти батьків.

IX. Майно дошкільного закладу

9.1.Матеріально - технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у бухгалтерському обліку.

9.2.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.3.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.4.Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та ігровий майданчики, господарські будівлі тощо.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

10.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

 • засновника (власника);
 • відповідного бюджету, передбачені нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення навчально-виховного процесу в обсязі Державних стандартів;
 • добровільні пожертвування i цільові благодійні внески фізичних i юридичних ociб;
 • батьків або ociб, які їx замінюють.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням iз засновником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та iнші матеріальні ресурси;
 • користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних ociб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно iз законодавством.

10.3. Порядок ведення діловодства в дошкільному закладі визначено наказом Міністерства освіти i науки України від 30.01.1998 №32 “Про затвердження інструкції про ділову документацію в дошкільному закладі”.

10.4.Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

11.1.Основною формою контролю за діялъністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти и науки України.

11.2Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Бердянської райдержадміністрації.

11.3.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу - Дмитрівською сільською радою.

Логін: *

Пароль: *